శ్రీ వరి సాగుపై ప్రత్యేక చర్చ

Advertisements

మన రైతుకుటుంబం మొదటి మీటింగ్ విషయాలు

June 4th , 2017 – మన రైతుకుటుంబం మొదటి మీటింగ్ విషయాలు
చర్చించిన విషయాలు :
1. రైతులకి భూసార పరీక్షలపై అవగాన కల్పించుటకు ముందుగా కొన్ని గ్రామాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ క్రింద ప్రత్యేక సమావేశాలు జరిపి రైతులకి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని అందించటం అలాగే ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ సహాయాన్ని ,సమన్వయాన్ని కోరటం .

Continue reading “మన రైతుకుటుంబం మొదటి మీటింగ్ విషయాలు”

24 hours continuous power supply in Telangana. Is it needed ?

I have availed good opportunity today to represent farmers issues to the Telangana State Electricity Regulatory Commission . This is my 96th event of any kind during my 6 years of farming experience. I told Commission that farmers are neglected lot, system should change and respect to a farmer should increase. I also mentioned in writing that Farmers may not need more than 7 to 9 hours of supply, based on my 70 acres requirement.

Continue reading “24 hours continuous power supply in Telangana. Is it needed ?”