శ్రీ వరి సాగుపై ప్రత్యేక చర్చ

Advertisements

Three C’s for better Seed Management

No matter which type of Farming we do, seed is very important input to Agriculture. We must know how to harvest .

  1. Dry the content (C) to remove moisture to optimum level,
  2. Preserve in a Container (C) and store ,
  3. Carry in a Carrier (C) for better handling

Continue reading “Three C’s for better Seed Management”

మన రైతుకుటుంబం మొదటి మీటింగ్ విషయాలు

June 4th , 2017 – మన రైతుకుటుంబం మొదటి మీటింగ్ విషయాలు
చర్చించిన విషయాలు :
1. రైతులకి భూసార పరీక్షలపై అవగాన కల్పించుటకు ముందుగా కొన్ని గ్రామాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ క్రింద ప్రత్యేక సమావేశాలు జరిపి రైతులకి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని అందించటం అలాగే ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ సహాయాన్ని ,సమన్వయాన్ని కోరటం .

Continue reading “మన రైతుకుటుంబం మొదటి మీటింగ్ విషయాలు”

24 hours continuous power supply in Telangana. Is it needed ?

I have availed good opportunity today to represent farmers issues to the Telangana State Electricity Regulatory Commission . This is my 96th event of any kind during my 6 years of farming experience. I told Commission that farmers are neglected lot, system should change and respect to a farmer should increase. I also mentioned in writing that Farmers may not need more than 7 to 9 hours of supply, based on my 70 acres requirement.

Continue reading “24 hours continuous power supply in Telangana. Is it needed ?”